Friday, 16 August 2013

प्रेम कसं असतं?......

प्रेम कसं असतं?
किती हटलीस एकदा म्हणत
कि मला प्रेम खरच,कळतं का?
त्यावर मी म्हंटल ठीक आहे
पाहूया,मला वळतं का;
तू म्हणालीस,सांग ना प्रेम हे कसं असतं?
मी म्हणालो प्रेम असं असतं.........
प्रेम हे करणारं नसतं,ते नकळत होणारं
असतं,
एक चंदनित गंध,जे हलकं हलकं दरवळणारं
असतं;
ते पुष्प जे,गजरी गोवणारं असतं,
मोगर्याचं फुल,जे वेणीत खोवणारं असतं;
एक रंगीत महेनत,जिच्यात रात्रंदिवस
राबणारं असतं,
एक दवित थेंब,ज्याच्यात खोलवर डुबणारं
असतं;
वाळूच्या कणाप्रमाणे,कधी हातून
निसटणारं असतं,
श्रावणाची पहिली सर,जिच्यात चिंब
भिजणारं असतं;
टप्पोरी गुलाब
कळी,जिच्या काट्यातही गझलणारं असतं,
प्रेयसीच्या उबेत आठवूनच,गरमणारं असतं;
उमद्या रंगीत तारुण्यात,कधी निष्पाप
बालकणारं असतं,
शृंगारीत मादक्तेत
रंगूनही,कधी पालकणारं असतं;
विरहातही तुझ्या मिठीत लपणारं असतं,
कंठी ताईता प्रमाणे,तुला आजन्म जपणारं
असतं;
कधी रुसल्या तुला,अलगद गुगुदावून
खुलवणारं असतं,
चांदण्या रात्री,चंद्र नाहात झुल्यावर
झुलणारं असतं;
कधी थकून लाडात,तुझ्या मांडी निजणारं
असतं,
प्रणयीत ज्योती असूनही,रोज
रात्री विझणारं असतं;
कधी मुद्दाम पाठी लागून
तुला चिडवणारं असतं,
मुठीतला गजरा द्यालायला,
तुला अडवणारं असतं;
मागून वेढांवून तुझ्या मानेवर नाक
घासणारं असतं,
धुंदावून
टाकणाऱ्या वेणीतल्या फुलाला वासणारं
असतं;
अजून गं काय सांगू,प्रेम हे मदनीत पोरकट
असूनही भारदस्त असतं,
ऐकत गाढ
निजलेल्या माझ्या छातीवर,तुझ्याच
सारखं निर्धास्त असतं.

Prem Kavita
Add caption

No comments:

Post a comment