Tuesday, 27 August 2013

परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेला वाटला....................

वाचून शेअर कराच 

*.परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेला वाटला.*

*."दोन क्षण दम खातो", म्हणून माझ्या घरी टेकला.*

*."उंदीर कुठे पार्क करू.? लॉट नाही सापडला".*

*.मी म्हटले"सोडून दे, आराम करू दे त्याला".*

*."तू पण ना देवा, कुठल्या जगात राहतोस.?.*

*.मर्सिडीजच्या जमान्यात सुद्धा उंदरावरून फिरतोस.?".*

*."मर्सिडीज नाही, निदान nano तरी घेऊन टाक.*

*.तमाम देव मंडळींमध्ये थोडा भाव खाऊन टाक.*

*."इतक्या मागण्या पुरवताना जीव माझा जातो.*

*.भक्तांना खुश करेपर्यत खूप खूप दमतो".*

*."काय करू आता माझ्याने manage होत नाही.*

*.पूर्वीसारखी थोडक्यात माणसे खुशही होत नाहीत".*

*."immigration च्या requests ने system झालीये hang.*

*.तरीदेखील संपत नाही भक्तांची रांग".*

*."चार-आठ आणे देऊन काय काय मागतात.*

*.माझ्याकडच्या files नुसत्या वाढतच राहतात".*

*."माझं ऐक तू कर थोडं थोडं delegation.*

*.management च्या theory मध्ये मिळेल तुला solution".*

*."M.B.A. चे फंडे कधी शिकला नाहीस का रे.?.*

*.Delegation of Authority कधी ऐकलंच नाहीस का रे.?".*

*."असं कर बाप्पा एक Call Center टाक.*

*.तुझ्या साऱ्या दूतांना एक-एक region देऊन टाक".*

*."बसल्याजागी कामं होतील, तुझी धावपळ नको.*

*.परत जाऊन कुणाला, दमलो म्हणायला नको".*

*.माझ्या साऱ्या युक्त्यांनी बाप्पा खुश झाल.ा*

*."एक वर देतो बक्षीस, माग हवं ते म्हणाला".*

*."CEO ची position, Townhouse ची ownership.*

*.immigration देखील होईल झटपट, मग duel citizenship".*

*.मी हसलो उगाच,"म्हटलं खरंच देशील का सांग.?".*

*.अरे मागून तर बघ, थोडी देणार आहे टांग.?.*

*."पारिजातकाच्य ा सड्यामध्ये हरवलेलं अंगण हवं.*

*.सोडून जाता येणार नाही, असं एक तरी बंधन हवं".*

*."हवा आहे परत माणसातला हरवलेला भाव.*

*.प्रत्येकाच्या मनात थोडा मायेचा शिडकाव".*

*."देशील आणून मला माझी हरवलेली नाती.?.*

*.नेशील मला परत जिथे आहे माझी माती.?".*

*."इंग्रजाळलेल् या पोरांना थोडं संस्कृतीचं लेणं.*

*.आई-बापाचं कधीही न फिटणारं देणं.?".*

*."कर्कश्श वाटला तरी हवा ढोल-ताशांचा गजर.*

*.भांडणारा असला तरी चालेल, पण हवा आहे शेजार".*

*."यंत्रवत होत चाललेल्या माणसाला थोडं आयुष्याचं भान.*

*.देशील का रे देवा, यातलं एक तरी दान.?".*

*."तथास्तु"म्हणाला नाही, बाप्पा नुसता सोंडेमागून हसला सारं हाताबाहेर गेलंय
पोरा,"सुखी रहा"म्हणाला. . . . .

शेअर कराच 


1 comment: