Tuesday, 27 August 2013

परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेला वाटला....................

वाचून शेअर कराच 

*.परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेला वाटला.*

*."दोन क्षण दम खातो", म्हणून माझ्या घरी टेकला.*

*."उंदीर कुठे पार्क करू.? लॉट नाही सापडला".*

*.मी म्हटले"सोडून दे, आराम करू दे त्याला".*

*."तू पण ना देवा, कुठल्या जगात राहतोस.?.*

*.मर्सिडीजच्या जमान्यात सुद्धा उंदरावरून फिरतोस.?".*

*."मर्सिडीज नाही, निदान nano तरी घेऊन टाक.*

*.तमाम देव मंडळींमध्ये थोडा भाव खाऊन टाक.*

*."इतक्या मागण्या पुरवताना जीव माझा जातो.*

*.भक्तांना खुश करेपर्यत खूप खूप दमतो".*

*."काय करू आता माझ्याने manage होत नाही.*

*.पूर्वीसारखी थोडक्यात माणसे खुशही होत नाहीत".*

*."immigration च्या requests ने system झालीये hang.*

*.तरीदेखील संपत नाही भक्तांची रांग".*

*."चार-आठ आणे देऊन काय काय मागतात.*

*.माझ्याकडच्या files नुसत्या वाढतच राहतात".*

*."माझं ऐक तू कर थोडं थोडं delegation.*

*.management च्या theory मध्ये मिळेल तुला solution".*

*."M.B.A. चे फंडे कधी शिकला नाहीस का रे.?.*

*.Delegation of Authority कधी ऐकलंच नाहीस का रे.?".*

*."असं कर बाप्पा एक Call Center टाक.*

*.तुझ्या साऱ्या दूतांना एक-एक region देऊन टाक".*

*."बसल्याजागी कामं होतील, तुझी धावपळ नको.*

*.परत जाऊन कुणाला, दमलो म्हणायला नको".*

*.माझ्या साऱ्या युक्त्यांनी बाप्पा खुश झाल.ा*

*."एक वर देतो बक्षीस, माग हवं ते म्हणाला".*

*."CEO ची position, Townhouse ची ownership.*

*.immigration देखील होईल झटपट, मग duel citizenship".*

*.मी हसलो उगाच,"म्हटलं खरंच देशील का सांग.?".*

*.अरे मागून तर बघ, थोडी देणार आहे टांग.?.*

*."पारिजातकाच्य ा सड्यामध्ये हरवलेलं अंगण हवं.*

*.सोडून जाता येणार नाही, असं एक तरी बंधन हवं".*

*."हवा आहे परत माणसातला हरवलेला भाव.*

*.प्रत्येकाच्या मनात थोडा मायेचा शिडकाव".*

*."देशील आणून मला माझी हरवलेली नाती.?.*

*.नेशील मला परत जिथे आहे माझी माती.?".*

*."इंग्रजाळलेल् या पोरांना थोडं संस्कृतीचं लेणं.*

*.आई-बापाचं कधीही न फिटणारं देणं.?".*

*."कर्कश्श वाटला तरी हवा ढोल-ताशांचा गजर.*

*.भांडणारा असला तरी चालेल, पण हवा आहे शेजार".*

*."यंत्रवत होत चाललेल्या माणसाला थोडं आयुष्याचं भान.*

*.देशील का रे देवा, यातलं एक तरी दान.?".*

*."तथास्तु"म्हणाला नाही, बाप्पा नुसता सोंडेमागून हसला सारं हाताबाहेर गेलंय
पोरा,"सुखी रहा"म्हणाला. . . . .

शेअर कराच 


Thursday, 22 August 2013

Saturday, 17 August 2013

Wadapav - Kavita

wadapav

जेव्हा मी १५ आणि तू ११ वर्षाची होतीस...मी म्हणलो.....-(Love Story)

जेव्हा मी १५ आणि तू ११
वर्षाची होतीस...मी म्हणलो...
" माझ तुझ्यावर खूप प्रेम आहे " तू
विचारलस "ते काय असत ..?"
... ... आठवतंय..? मी २५
व्या वर्षी तुला म्हणालो "मी तुझ्याव
खूप प्रेम करतो..."
तू म्हणालीस..."मला एकटी तर
नाही ना सोडणार..?"आणि अलगद
माज्या मिठीत विरघळलीस...!!
३५
व्या वर्षी ...जेव्हा एकदा मी रात्री उशि
आणि मी सोबतच डिनर घेतलं...
मी तुला जवळ ओढून म्हणालो..."I love
you...!!" तू माझ्या कपाळावर ओठ टेकवत
म्हणालीस..
" I know that.." पण सकाळी मुलांचा पेपर
आहे...उशीर
नको व्हायला आता जास्त...आता झोपू यात
लवकर...!!
माझ्या ५० व्या वाढदिवशी सगळे
पार्टी मध्ये गुंग असताना,मी हळूच
म्हणालो..."I love you very much "
तू हसत हसत म्हणालीस ..."माहित आहे
आगी २० वर्ष आधी पासून माहित आहे.."
आणि पुन्हा तुझ्या विश्वात रंगून
गेलीस...!!
तेव्हा मी ६० वर्षाचा झालो होतो...
आपल्या मुलाच्या लग्नात तू
घातलेली पैठणी पाहून मी म्हणालो...
" छान दिसतेस...आणि अलगद तुला जवळ
करून म्हणालो...तू मला खूप
आवडतेस...आणि माझ तुझ्य्वर खूप प्रेम
आहे..."
तू मला बाजूला सारत म्हणालीस..."ते ठीक
आहे हो...!! पण सगळ व्येवास्थित अरेंज
झालाय ना..?"
मी आत ७५ वर्षाचा..,आराम खुर्चीवर
बसून....आपला जुना अल्बम बघत
होतो...,
तू स्वेटर वीणत होतीस..नातवासाठ
ी..मी म्हणालो "माझ तुझ्यावर अजून
हि तितकाच प्रेम आहे ..!"
आणि तू म्हणालीस...."माझ पण तुझ्यावर
आजही तितकच प्रेम आहे जितक तुला होकार
देताना होत.."
माझ्या हातातील
तो आठवणींचा साठा असलेला अल्बम पूर्ण
भिजून गेला...
डोळ्यातून पडणारे थेंब अनावर होत
होते ...कारण आज इतक्या वर्षांनी ...तू
स्वतः म्हणाली होती...तू
सुद्धा माझ्यावर प्रेम करतेस
म्हणून...!!
{फक्त प्रेम पुरेसे नसते...कारण
तुमच्यावर प्रेम
करणाऱ्या व्यक्तीला काहीच
नको असत...त्याला ओढ असते ती फक्त ओढ
असते ती फक्त ते शब्द ऐकायची जे
सांगतात ..."हो माझ पण तितकाच प्रेम आहे
तुझ्य्वर ..जितका तुझ माझ्यावर
आहे....म्हणून जेव्हा पण
संधी मिळेल सांगायला चुकू
नका....तुम्ही सुद्धा प्रेम करतात
ते...)-

love poem

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita


kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita


kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

kusumagrajancha kavita

Aadhar - kusumagrajancha kavita


Friday, 16 August 2013

Fackbook varcha prem jara veglach asta...

Fackbook varcha prem jara veglach asta... 
kwachitach khara pan nehmi online asta... 
Tichya pratek status la tyacha like asta... 
Tyacha pratek photot tich tag aste... 
Sadasarva kal ekmekanchi profile pahnachaluch asta...
 Kuthalahi message ala tari manat hurhurat asta... 
Karan nastana ugich kuni"hii....hello"mhanat asta... 
Kahi mojke mahine dogacha hirve signal chalu asta... 
Mag konalahi navin friend requst ali aste... 
Ikadcha chating visarun tithe video calling suru asta...
 Ikadchya profile la te umjayla lagta... 
Manachya krodala mag block the person shivay option nasta... 
Facebook varcha prem tasa jara veglach asta...!!!! - 
Facebook love

प्रेम कसं असतं?......

प्रेम कसं असतं?
किती हटलीस एकदा म्हणत
कि मला प्रेम खरच,कळतं का?
त्यावर मी म्हंटल ठीक आहे
पाहूया,मला वळतं का;
तू म्हणालीस,सांग ना प्रेम हे कसं असतं?
मी म्हणालो प्रेम असं असतं.........
प्रेम हे करणारं नसतं,ते नकळत होणारं
असतं,
एक चंदनित गंध,जे हलकं हलकं दरवळणारं
असतं;
ते पुष्प जे,गजरी गोवणारं असतं,
मोगर्याचं फुल,जे वेणीत खोवणारं असतं;
एक रंगीत महेनत,जिच्यात रात्रंदिवस
राबणारं असतं,
एक दवित थेंब,ज्याच्यात खोलवर डुबणारं
असतं;
वाळूच्या कणाप्रमाणे,कधी हातून
निसटणारं असतं,
श्रावणाची पहिली सर,जिच्यात चिंब
भिजणारं असतं;
टप्पोरी गुलाब
कळी,जिच्या काट्यातही गझलणारं असतं,
प्रेयसीच्या उबेत आठवूनच,गरमणारं असतं;
उमद्या रंगीत तारुण्यात,कधी निष्पाप
बालकणारं असतं,
शृंगारीत मादक्तेत
रंगूनही,कधी पालकणारं असतं;
विरहातही तुझ्या मिठीत लपणारं असतं,
कंठी ताईता प्रमाणे,तुला आजन्म जपणारं
असतं;
कधी रुसल्या तुला,अलगद गुगुदावून
खुलवणारं असतं,
चांदण्या रात्री,चंद्र नाहात झुल्यावर
झुलणारं असतं;
कधी थकून लाडात,तुझ्या मांडी निजणारं
असतं,
प्रणयीत ज्योती असूनही,रोज
रात्री विझणारं असतं;
कधी मुद्दाम पाठी लागून
तुला चिडवणारं असतं,
मुठीतला गजरा द्यालायला,
तुला अडवणारं असतं;
मागून वेढांवून तुझ्या मानेवर नाक
घासणारं असतं,
धुंदावून
टाकणाऱ्या वेणीतल्या फुलाला वासणारं
असतं;
अजून गं काय सांगू,प्रेम हे मदनीत पोरकट
असूनही भारदस्त असतं,
ऐकत गाढ
निजलेल्या माझ्या छातीवर,तुझ्याच
सारखं निर्धास्त असतं.

Prem Kavita
Add caption

मराठी आणि पाश्चात्य संस्कृतीतील लाखाचा फरक


भारतात राहून भारतीय पोशाख सोडलात आणि लाखाच्या खड्ड्यात गेलात ...बघा कसे ते :-
लेंगा - २००/-
सदरा - २००/-
चामड्याची चप्पल :- २००/-
पांढरी टोपी - ५० /-
एकूण = ६५०/- वर्षाला २ जोड गृहीत धरा , तरीपण एकूण = १३००/- , एकूण सरासरी आयुष्य पकडा ६० वर्ष , म्हणजे ६० X १३०० = ७८००० /- १ (माणसाला )
आत्ता बघा पाश्चिमात्य वेशभूषेचा लाखाचा खड्डा कसा तो :-
जीन्स प्यांट - ५००/-
शर्ट - ५००/-
बुट - ८००/- ( उन्हाळी पावसाळी धरून)
कयाप - २००/-
बॉडी स्प्रे - १५०/-
एकूण = १९५० /-
वर्षाला २ जोड गृहीत धरूया , म्हणजे एकूण = ३९०० /- , एकूण सरासरी आयुष्य ६० वर्ष पकडा , म्हणजे ६० X ३९०० = २,३४००० /-
भारतीय वेशभूषा = ७८००० /-
पाश्चिमात्य वेशभूषा = २,३४००० /-

हे गणित झालं फक्त वेशभूषेच आत्ता इतर गोष्टींचे गणित आज पासून मांडा, म्हणजे खाणं पिणं , घर , पाश्चिमात्य गाड्या , आणि इतर.
भारतीय संस्कृती सोबत सुजलाम सुफलाम होऊया .
जय मां भारती...


Monday, 12 August 2013

reality of collage life....;-)

ठिकाण : कोलेज 

क्लास रूम मध्ये पोचन्याआधी 

सचिन : "जल्दी चल...लेट हो रहा है...mam will not allow us to enter..."

प्रथमेश : " अरे वोह क्या उसकी माँ भी लेगी class में...चल तू...इतना क्या डरने का..."

स्वाती : " ओये होए... तो white shirt बघ...लवकर...सहिये ना...? "

ममता : " ही वेळ आहे का...मुले बघायची...? मूर्ख..."

स्वाती : " का? तू काय मुहूर्त काढून ठेवालायस का... special...? "

क्लास रूम मध्ये पोचल्यावर

अभय : " दरवाजा तू knock कर..."

राजेंद्र : " May I come in mam...?"

टीचर : " You are too early for next lecture बेटा..."

राजेंद्र : "-----"

दुसर्या lecture ला

टीचर : "come in"

आशिष :" Thank you mam..."

प्रदीप : " अबे ऐ...रफ बुक है क्या? अच्छा चल पेज फाड़ के दे... और पेन कौन देगा..."

धनाजी : " Assignment complete आहे का...?"

ममता : "????????"

धनाजी : " हे राम... तुला विचारले हीच चूक झाली..."

ममता :" माहित्ये ना...मग कशाला विचारलेस... !@#$%^&?"

धनाजी : " Useless..."

सुप्रिया: " हेय guys...क्या करनेका...? lec बैठना है k bunk मारनेका...?

दिपाली : " coin टॉस kar... हेड आया तो बैठनेका"

देवेन : " हेड... "

रोहित : " तो टेल आने तक टॉस कर... "

ममता :"@#$%^&"

प्रथमेश : " पक रहा है रे..."

रुशाली : " जीव दे मग... हा पण आधी...माझे ११ Rs परत कर...zerox चे... "

प्रथमेश : " @#$%^&*"

रवींद्र : " ऐ उधर देख..तेरी वाली जा रही है...किसी और के साथ है..."

प्रथमेश :" @#$%^&*("

संजना : "भूक लगी है...किधर जाने का...? Mac D...CCD...खाऊ गल्ली...?

सगळे एकत्र कोरस : " Canteen" 

marathi ukhane

MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा...
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा...!
............................................................
अमेरिकेचे प्रेसिडेण्ट आहेत बुश
सुंदर मुलगी दिसताच **** राव एकदम खुष !!
..............................................................
***रावांची थोरवी मी सांगत नाही
कितीही प्याले तरीही ते कधीही झिंगत नाहीत !!
............................................................
इराण्याच्या चहा बरोबर मिळतो मस्का पाव
**** रावांची बाहेर किती लफडी ते विचारू नका राव !!
.............................................................


सचीनच्या बॅट ला करते नमस्कार वाकून
***** रावांचे नाव घेते पाच गडी राखून!!

पावाबरोबर खाल्ले अमूल बटर...
***चे नाव घ्यायला अडलय माझ खेटर

एक होती चिऊ एक होती काऊ...
***रावांच नाव घेते , डोक नका खाऊ...

कोल्हापुरी लोकांचा आवडता उखाणा ...
अंबाबाईच्या देवळाला सोन्याचा कळस
*** चं नाव घ्यायचा मला नाही आळस

कुत्र्यात कुत्र अल्सेशिअन कुत्र
***** नी गळ्यात बांधले मंगळ्सूत्र

ईवले ईवले ह्रीण, त्याचे ईवले ईवले पाय,
****** राव आले नाहीत अजुन,
पिउन पडले की काय....... !!

चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू
लग्नच झाले नाही तर नाव कसे घेऊ

एक होती चिऊ एक होती काऊ
गणपत रावांच नाव घेते , डोक नका खाऊ

अंगणात पेरले पोतेभर गहू
लिस्ट आहे मोठी, कुणा-कुणाचे नाव घेऊ

चांदीच्या ताटात जिलेबीचे तुकडे
घास भरवते मरतुकड्या, थोबाड कर इकडे

बागेमध्ये असतात, गुलाबांच्या कळ्या
गणपतरावांचे दात म्हणजे दुकानाच्या फ़ळ्या

लग्नाच्या पंक्तीत घेतला उखाणा खास
अन गणपतरावांच्या घशात अडकला घास

आजघर माजघर माजघराला नाही दार
गणपतरावांच्या घरात मात्र विंडोज दोन हजार

कर्दळीच्या वनात चंडोल पक्षी लपला
........शी लग्न करून ......जन्माचा धुपला

कंप्युटरला असते फ़्लॉपी डिस्क
हिच्याशी लग्न करून मी घेतलिय मोठी रिस्क

रेशमी सदर्‍याला प्लास्टीकचे बक्कल
गणपतरावांना आहे टक्कल, पण डोक्यात नाही अक्कल

समुद्रच्या काठावर मऊ मऊ वाळू
गणपतराव दिसतात साधे, पण आतून एकदम चालू

लाडाने जवळ गेले, केली जरा घसट
गणपतराव एकदम खेकसले, फ़ारच बाई तिरसट !

बदामाचा केला हलवा त्यात काजू टाकले किसुन.
*****राव बिड्या पितात संडासात बसून

आजकाल च्या लग्न ठरलेल्या मुलीसाठी..
मोबाईल वर एफ़ एम् एकते कानात हेडफोन टाकुन..
मोबाईल वर एफ़ एम् एकते कानात हेडफोन टाकुन..
आणि ....... रावना मिस कॉल देते एक रूपया बैलेंस राखून..!!

............................ इ-मेल फौरवर्ड

Sunday, 11 August 2013

why SHIVAJI MAHARAJ was great ?

Shivaji - this man is the most under valued aspect of Indian history. He is responsible for the position we are in today. If it were not for this great man, we would probably not even exist.

टिक टिक वाजते डोक्यात......

टिक टिक वाजते डोक्यात
धड धड वाढते ठोक्यात
कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात

नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने 
सोचो तुम्हें पलभर भी बरसे सावन जोमाने 
शिंपल्यांचे शो-पीस नको
जीव अडकला मोत्यात 
टिक टिक … 

सूर ही तू, ताल ही तू 
रुठे जो चांद वो नूर है तू 
आसु ही तू हसू ही तू 
ओढ मनाची नि हूरहुर तू 
रोज नवे भास तुझे, वाढते अंतर श्वासात 
टिक टिक … 

मंदिर थरारली, शिवनेरीची तोफ कडाडली

मंदिर थरारली, शिवनेरीची तोफ कडाडली
वार्याची कोवळी झुळूक दर्या खोर्यात दरवळली....
जिजाऊ पोटी मराठ्यांचा राज अवतरला सांगत मुकी पाखर हि किलबिलली....
नगारा वाजला, शाहिरी साज चढला
डंका डोंगरा आड सांगत सुटला,आता सह्याद्रीवर भगवा फडकणार....!!!!
मराठ्यांची तलवार शत्रू वर धडकणार....
इतिहासाचं पहिलं पान शिव जन्मान लिहील होत,
हिरव्या दगडावर आता भगवं रक्त स्वराज्याचा इतिहास कोरत होत.......


|| जय जिजाऊ ||...|| जय शिवराय ||....|| जय शंभुराजे||

अनेक झाले पुढेही होतील
अगणित ह्या भुमीवरती
जाणता राजा एकची झाला
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। १ ।।
धर्म मराठा अभय मिळाले
सर्व समानभान नित्य आचरले
भगवा झेंडा घेऊन हाती
केली चहूकडे जनजागृती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। २ ।।
जिजाऊ माऊली दिव्य प्रेरणा
गुरू तुकाराम देऊ ज्ञाना
धाडसी मावळे भवानी सोबती
म्हणे हरहर महादेव गर्जती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। ३ ।।
स्वारी केली किल्ले घेऊनी
काही जिंकुन काही बाधून
मोगल नमले शिकस्त संपली
भल्याभल्यांची झोप उडवीली
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। ४ ।।
रयतेचं राज्य स्थापनेसाठी
मावळे जमले विजयासाठी
ऐक्यासाठी दिली आहुती
मिळाली ज्यांना विरगती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। ५ ।।
मराठा राजा महाराष्ट्राचा
म्हणती सारे माझा – माझा
आजही गौरव गिते गाती
ओवाळूनी पंचारती
तो फक्त “राजा शिवछत्रपती”।। ६ ।।
|| जय जिजाऊ ||...|| जय शिवराय ||....|| जय शंभुराजे||

तुझी आठवण आली की.....

तुझी आठवण आली की,
मला माझीचं खुप चिड येते..
संपले ना सर्व तुझ्याकडुन,
मग
का मी असा स्वःताला त्रास देते..
नको त्या खोट्या शपथा,
नको त्या सुखद आठवणी..
आठवुण सर्व काय करु,
मग
डोळ्यात माझ्या येतं पाणी..
आठवणीँनी पाणावलेल्या डोळ्यांत,
तुला इतरांपासून लपवू कशी..
भरभरुन वाहणाऱ्या अश्रुंना थोपवून,
खोटे हसु आणू तरी कशी..
ते अश्रूं लपवण्याच्या प्रयत्नांत,
मग
मी तुलाचं दोष देत राहते..
आणि या खोट्या प्रयत्नांत,
तुला आणखीनचं आठवत राहते..

Motivational stories

एकदा एक १० वर्षाचा मुलगा आईस्क्रीमच्या दुकानात गेला.
तो टेबलाजवळ बसला आणि त्याने वेटरला विचारलं, "आईस्क्रीम कोनकेवढ्याला आहे?"
वेटर म्हणाला, "५ रुपये".
तो मुलगा हातातील नाणी मोजू लागला.
नंतर त्याने आईस्क्रीमचा लहान कप केवढ्याला, असं विचारलं.
वेटरने ञासिकपणे उत्तर दिलं, "४ रूपये."
तो मुलगा म्हणाला मला आईस्क्रीमचा लहान कप द्या.
त्या मुलाने आईस्क्रीम खाल्लं, बिल दिलं आणि तो गेला.
वेटर त्याचा रिकामा कप उचलायला गेला आणि त्याला जे दिसलं त्याने त्याचं मन हेलावून गेलं.
कपाजवळ १रुपया त्याने टीप म्हणून ठेवला होता.
आईस्क्रीमची ऑर्डर देण्यापूर्वी त्या लहान मुलाने त्या वेटरचा विचार केला होता.
त्या मुलाने संवेदनक्षमता आणि कदर करण्याची वृत्ती दाखवली होती.
स्वतःचा विचार करण्यापूर्वी त्याने इतरांचा विचार केला होता.
मी प्रत्येक वेळी नाही म्हणतं पण कधीतरी दुसऱ्‍यांचा विचार करावा.
सर्वजण एकसारखे नसतात.
ते आपापल्या परिस्थितीनुसार असतात......

बघ माझी आठवण येते का ????.....

मुसळधार पाऊस......
ऑफिसच्या खिडकित उभी राहून पहा...
बघ माझी आठवण येते का॥
हात लांबव तळहातावर घे पिसीचे कीबोर्ड।
इवलासा मेल वाचून बघ...
बघ माझी आठवण येते का????

वाऱ्याने उडनारे फाईल मधले पेपर्स सांभाळुन ठेव।
डोळे मिटुन घे।तल्लीन हो.
नाहीच आठवल काही तर मेल चेक कर।
इनबॉक्स वर ये।तो भरलेला असेलच.
मग वाचू लाग।
माझे कंटाळवाणे फ़ॉरवर्ड वाचुन घे।
वाचत राहा मेल संपेपर्यंत।
तो संपनार नाहीच।
शेवटी मेल बंद कर।डिलीट करु नकोस.
फ़ॉरवर्ड करु नकोस।
पुन्हा त्याच इनबॉक्स वर ये।
आता दुसऱ्या मेलची वाट बघ।
बघ माझी आठवण येते का???।

घड्याळात पाच वाजतील।
तुला निघायची घाई असेल।
तितक्यात एक मेल येईल।
तू तो इच्छा नसतानाही उघडून बघ।
तो विचारील तुला मेल न करण्याचे कारण।
तु म्हण सर्व्हर डाऊन होता।
मग थोडे मेल फ़ॉरवर्ड कर॥तुही वाच।
तो पुन्हा फॉरवर्ड करेल।
तू तो डीलीट कर।
एखादी कविता वाच।
बघ माझी आठवण येते का???

मग निघायची वेळ होईल।
तरी पुन्हा मेल येईल।
तो म्हणेल काळजी घे स्व:ताची॥,
मग तुही तसेच लिही।
मेल मागून मेल येतील।
फॉरवर्ड मागुन फॉरवर्ड होतील।
शेवटी सगळे डीलीट कर।
आता रिकाम्या इनबॉक्स कडे बघ।
बघ माझी आठवण येते का॥????

यानंतर लॉग आऊट व्हायला विसरु नकोस।
या नंतर पिसी बंद करण्याचा प्रयत्न कर।
या नंतर...ऑफिस मधुन बाहेर ये।
घरी लवकर जाण्याचा प्रयत्न कर।
येत्या पावसाळ्यात एक दिवस तरी.... मेल करताना...
बघ माझी आठवण येते का???

तुही माझ्या प्रेमात पडताना असं काही पडावं.......

तुही माझ्या प्रेमात
पडताना असं
काही पडावं,
स्वप्नातल्या स्वप्नातही तुला
फक्त माझंच स्वप्न पडावं,
गर्दीतही तूला माझ्याविना
एकटेपणाने छळावं,
तुही माझ्यासाठी कधीतरी.....खूप
खूप रडावं.
कधीतरी तुही माझ्यासाठी कवी बनावं
पण नेमकं तेव्हाच
शब्दांनी कमी पडावं,
कंटाळून शेवटी तू माझं
चित्र रेखाटावं,
पूर्ण
होऊनही चित्र...तुला ते
अर्धवटच वाटावं..
मरणही असं.....
तुज्या मिठीत
यावं,
कि मरणानंतर हि ते मरण
मला याद रहावं,
सगळं आयुष्य माझं तू सुखानं
असं भरावं,
कि दु:खाला पण
माज्या आयुष्यात येताना
कोडं पडावं.

कंजूस लव्हर्स.................

कंजूस लव्हर्स ची लव्ह स्टोरी
कंजूस मुलगा आणि मुलगी प्रेमात
पडतात....त्यांना भेटायचं असतं...
मुलगी : पप्पा झोपल्यानंतर मी बाल्कनी मधून
एक नाणं(कॉईन) खाली टाकते, आवाज
ऐकल्यानंतर तू वर ये...
मुलगी नाणं खाली फेकते.....
पण मुलगा एक तासानंतर तिच्या रूम मध्ये
पोहचतो...
मुलगी : एवढा उशीर का केलास???
मुलगा : मी ते नाणं शोधत होतो....पण सापडलच
नाही
मुलगी : अरे मूर्खा....सापडणार कसं???
मी दोरा बांधून खाली फेकलं होतं...मी घेतलं ते
ओढून

अस्सल मराठी .........


गॉगल मध्ये नाही छानदिसला
तरी जो फेट्यावर छानदिसतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो....!
"Hi Dude","whats up" न
बोलता,
जो "मित्रा" अशी हाक
मारतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...!
त्याने
टवाळेगिरी कितीही करो पण
जो मंदिरात
नक्की हात जोडतो,
"आई-बहिणी" वरून
कुणी गेला तर
जो समोरच्याची हाडं
तोडतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो....!
इंग्रजी भले तो हळू आवाजात
बोलतो,
पण"शिवाजी महाराज
कि जय"हे कणखरपणे
जोरजोरात
बोलतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...!
मुलगी जरी जीन्समधली आवडली,
तरी आई वडिलांसमोर
जो तिला साडीमध्ये
नेतो,
तो खरा मराठी मुलगा असतो...........

मी मराठी आहे कारण.........

मी मराठी आहे कारण घरी येताना पिझ्झा खाल्ला तरी
वरणभात साजूक तुपाशिवाय माझं पोट भरत नाही.

मी मराठी आहे कारण कितीही Branded Perfumes वापरले तरी
उटण्याशिवाय दिवाळी साजरी होत नाही

मी मराठी आहे कारण गाडीतून जाताना जिकडे मंदिर
दिसेल तिकडे नकळत हात जोडले जातात.

माझ्यातला मराठीपण जोपासण्याची मला गरज नाही.
तो माझ्या रक्तात भिनलाय आणि याचा मला अभिमान आहे.

श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे

श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे,
क्षंणात येते सर सर शिरवे क्षंणात फिरुनि ऊन पडे

वरती बघता इंद्र धनुचा गोफ दुहेरी विणलासे
मंगल तोरण काय बांधले नभोमंडपी कुणी भासे

झालासा सुर्यास्त वाटतो,सांज अहाहा तो उघडे
तरु शिखरावर उंच घरावर पिवळे पिवळे उन पडे

उठती वरती जलदांवरती अनंत संध्याराग पहा
सर्व नभावर होय रोखिले सुंदरतेचे रुप महा

बलाकमाला उडता भासे कल्पसुमांची माळचि ते
उतरुनि येती अवनीवरती ग्रहगोलचि की एकमते

फडफड करुनि भिजले अपुले पंख पाखरे सावरती
सुंदर हरिणी हिरव्या कुरणी निजबाळांसह बागडती

खिल्लारे ही चरती रानी गोपही गाणी गात फिरे
मंजूळ पावा गा‌ई तयांचा श्रावण महिमा एकसुरे

सुवर्ण चंपक फुलला विपिनी रम्य केवडा दरवळला
पारिजातही बघता भामा रोष मनीचा मावळला

सुंदर परडी घे‌ऊनि हाती पुरोपकंठी शुध्दमती
सुंदर बाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री खुडती

देवदर्शना निघती ललना हर्ष मावे ना हृदयात
वदनी त्यांच्या वाचून घ्यावे श्रावण महिन्याचे गीत

marathi shayari

ती म्हणाली ; तू मेरा चाँद है, तू मेरा तारा है.
.
.
.
.
.
.
ती म्हणाली ; तू मेरा चाँद है, तू मेरा तारा है.
.
.
.
.
.
.
तो म्हणाला ; चुप कर कमिनी, तेरे कारण तेरे भाईने मुझे मारा है.

राणी म्हणाली राजाला ; जल्दी से हा बोल, मुझे शादी की घाई है.
.
.
.
.
.
.
.
राणी म्हणाली राजाला ; जल्दी से हा बोल, मुझे शादी की घाई है.
.
.
.
.
.
.
.
राजा म्हणाला राणीला ; घाई है, पर मै हा कैसे कहू, क्योँकी तेरी सहेली मेरे होनेवाले बच्चे की आई है.
.


भेगा पडल्यात जमीनीला,
पाणी लागल जिरायला,
.
.
.
.
.
भेगा पडल्यात जमीनीला,
पाणी लागल जिरायला,
.
.
.
.
.
.
अनोळखी माणसाबरोबर मी नाही जात फिरायला